LevelUp legal – Arbetsrätt

Juridiskt stöd från LevelUp i arbetsrättsliga frågor innebär att vi representerar era intressen på ett professionellt och betryggande sätt samt att ni kan använda oss som samtalspartner kring hanteringen av enskilda medarbetarsituationer.

Våra jurister har mångårig erfarenhet och gedigen kompetens och kan hjälpa dig med stöd i alla områden inom arbetsrätten. Vi hjälper dig att både planera framåt och hitta praktiska lösningar på konkreta och aktuella enskilda situationer.

Rådgivning

LevelUp kan erbjuda expertis och rådgivning i arbetsrättsliga frågor, såsom anställningsavtal, arbetsvillkor, arbetsmiljö, diskriminering, uppsägningar, konflikter, illojalitet, konkurrens, m.m.

Vi hjälper till med att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar och regler. Vi kan också hjälpa till att utveckla och förbättra er organisations interna policys och processer för att säkerställa regelefterlevnad.

Och… om du helt enkelt önskar en samtalspartner kring hanteringen av en enskild situation finns vi där för dig.

Utbildning

Genom att hålla utbildningar och seminarier på plats hos er kan LevelUp hjälpa till att öka medvetenheten och förståelsen för arbetsrättsliga frågor – både i ledningen och bland de anställda – t.ex. kan anställdas skyldigheter och rättigheter inom ramen för anställningsavtalet tas upp inom ramen för ett avsnitt om medarbetarskap.

Konflikthantering och medling

LevelUp kan assistera i hanteringen av arbetsrelaterade konflikter, och föreslå medlings- eller förlikningslösningar till undvikande av kostsamma rättsliga processer.

Översyn av dokument och avtal

LevelUp kan granska och utforma anställningsavtal, arbetsbeskrivningar, policydokument och andra arbetsrelaterade dokument för att säkerställa att de är juridiskt korrekta och uppdaterade.

Representation i rätten

Om en arbetsrättslig tvist skulle gå till domstol, kan vi representera er organisation och försvara dess intressen.

Uppdateringar om lagändringar

Vi kan hålla er organisation informerad om nya arbetsrättsliga lagar och regler och hur dessa kan påverka er verksamheten.

Riskhantering

Genom att identifiera potentiella arbetsrättsliga risker och föreslå förebyggande åtgärder, kan vi hjälpa er att undvika framtida problem och tvister.

Strategisk Planering

LevelUp kan vara en viktig partner i er strategiska planering, särskilt när det gäller arbetskraftsplanering, omstruktureringar, fusioner och förvärv, där arbetsrättsliga frågor är centrala.

Genom att arbeta nära tillsammans med oss, kan ni säkerställa att ni navigerar korrekt genom arbetsrättsliga frågor och minimerar risken för juridiska problem

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?

Vill ni ha hjälp att ta ert företag till nästa nivå? Kom till oss så hittar vi lösningen som passar just er!