Våra integrerade arbetsmodeller

För att framgångsrikt hjälpa våra kunder att ta sig till nästa nivå använder vi beprövade metoder inom affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling för att analysera och bearbeta organisationens strategi, kultur och struktur.

Ser man inte till helheten, utan arbetar separat med dessa olika aspekter av företaget och dess verksamhet uteblir oftast det resultat som eftersöks. Strukturell verksamhetsutveckling utan förståelse för strategi och kultur leder ofta till pappersprodukter. Kulturell organisationsutveckling utan förankring i strategi och struktur leder till att företaget drar i olika riktningar. På samma sätt leder tyvärr strategisk affärsutveckling utan stödjande struktur- och kulturutveckling ofta till minimala resultat i slutändan.

Genom att se till varje organisation som en helhet av kultur, strategi och struktur, maximerar vi utvecklingen och möjliggör förstärkande synergier mellan förändringar inom de respektive aspekterna.

Affärsutveckling

I vår integrerade arbetsmodell arbetar vi exempelvis med följande beprövade metoder inom affärsutveckling för att analysera och bearbeta skav och utveckla er organisation:

– Visions- och målutveckling

– Strategiutveckling och realisering

– Affärsplaner

– Vinstmaximering

– Tillväxtresor

– Minimera tid till marknad

– Förstudier, nulägesanalyser, kartläggningar

– Marknadsanalyser

Verksamhetsutveckling

I vår integrerade arbetsmodell arbetar vi exempelvis med följande beprövade metoder inom verksamhetsutveckling för att analysera och bearbeta skav och utveckla er organisation:

– Utredningar och utvärderingar

– Processorientering

– Verksamhetsplanering och uppföljning

– Kvalitetsledningssystem

– Strukturkapital (dokumentation, ordning och reda, etc.)

– Metodutveckling

Organisationsutveckling

I vår integrerade arbetsmodell arbetar vi exempelvis med följande beprövade metoder inom organisationsutveckling för att analysera och bearbeta skav och utveckla er organisation:

– Ledarskap

– Medarbetarskap

– Rådgivning, chefs- och ledningsstöd

– Interimchefskap

– Utveckling av team och ledningsgrupper

– Kommunikation

– Kultur och värderingar

– Organisationsförändringar

– Personalutveckling (utbildningar, föreläsningar, workshops, etc.)

Personlig utveckling

Organisationer utvecklas med människorna i dem. Och människorna i organisationen skapar dess värde genom sitt arbete och sina bidrag till utvecklingen – såväl individuellt som i olika grupper och konstellationer. Ofta görs arbetet i team där det ställs krav på att de individer som ingår bidrar med sina respektive perspektiv och kompetenser samtidigt som de är väl utvecklade både socialt och inom färdigheter som ledarskap, medarbetarskap och kommunikation.

Vill du utvecklas inom dessa områden? Vi har metoder för att hjälpa dig att utveckla rätt saker givet dina talanger och de mål du strävar efter. Det kan handla om olika kurser, men också mentorskaps- eller coachingprogram.

Leder du en organisation och ser att ditt humankapital behöver utvecklas i takt med att saker förändras eller nya krav ställs på din verksamhet? Vi hjälper dig med både analyser, planering och genomförande. Kompetensutvecklingsplaner kan naturligtvis tas fram på såväl organisations-, som grupp- och individnivå.

Se våra kurser

Anpassade stöd till chefer, ledare, medarbetare, etc.

Vi erbjuder anpassade stöd i form av mentorer, coacher och rådgivare för chefer, ledare, medarbetare och grupper. Vi diskuterar oss tillsammans fram till det upplägg som ger optimal yrkesmässig och personlig utveckling.

Interimschef

Vi hjälper våra kunder att hantera situationer där ett tillfälligt behov av en chef uppstår. Våra konsulter har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap och kan träda in med relativt kort varsel. Kontakta oss för en diskussion ert behov.